Engelli Rehberi

Sağlık Kurulu Raporu


Engellilerin durumunu belirleyen, sahip oldukları hakları kullanabilmelerine dayanak oluşturan temel belge Sağlık Kurulu Raporu’dur.

Sağlık Kurulu Raporu, engelliler ile ilgili derecelendirme, sınıflandırma ve tanımlara gereksinim duyulan sağlık, eğitim, rehabilitasyon başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır.

Raporlar, ancak yönetmelik ekinde belirtilen yetkili hastaneler tarafından verilebilmektedir.

Yetkili hastanelerde, engelli sağlık kurulu oluşturulur. Bu kurulda; iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıları uzmanları bulunmalıdır.

Eğer değerlendirilmeye alınacak sakatlık veya hastalık (engel) yukarıda sayılan uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da kurulda bulundurulması zorunludur.

Yetkili hastanede fizik tedavi rehabilitasyon uzman doktorunun bulunması halinde bu doktor da kurulda bulunmak zorundadır.

Sağlık kurulu raporunu talep edebilecekler:

Sağlık Kurulu Raporu’nu alabilmek yetkili hastanenin baştabibliğine

a)     Doğrudan,

b)     İlgili mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşlarınca bir resmi yazı ile gönderilen kişiler

 

Başvurabilirler.

Başvuru yapacakların dikkat etmesi gerekenler:

Sağlık Kurulu Raporu’nun sağlıklı bir sonuç verebilmesi için tüm engel ve rahatsızlıkların ayrıntılı biçimde sağlık kuruluna aktarılması gerekmektedir.

Eksik bilgi, derecelendirmeyi etkileyecek dolayısıyla hak kaybına neden olacak bir derecelendirmeyle sonuçlanacaktır.

Unutmayınız, uygulanan sistem, kişinin birden fazla hastalık ve engelini dikkate alan bir hesaplama yapmaktadır.

Her türlü hastalık veya engelinizi mutlaka belirtin.

Raporunuzun tam ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir. İlgili haneleri eksik doldurulan raporlar sizin için daha sonra sorun oluşturabilir.

Verilen Sağlık Kurulu Raporu’nu birkaç kopya çoğaltarak hemen aldığınız hastaneden “aslı gibidir” damgasıyla onaylatın. Böylece raporları birden fazla kuruluşta kullanma olanağına sahip olursunuz. Aksi halde raporun aslını noterden onaylatmak gibi masraflı bir durumla karşılaşırsınız.

Raporun sonucuna itiraz;

Yetkili hastane tarafından verilen Sağlık Kurulu Raporu’nun sonuçlarına itiraz etmek mümkündür.

İtirazlar;

Engelli kişiler,

Engellinin velisi veya vasisi,

Raporu isteyen resmi kurum,

Tarafından yapılabilir.

Kişi veya kurum bir itiraz dilekçesi ve Sağlık Kurulu Raporu’nun onaylı bir örneği ile yetkili hastanenin bulunduğu il sağlık müdürlüğüne başvurulur.

İl Sağlık Müdürlüğü; kişiyi en yakın başka bir yetkili hastaneye gönderir. Buradaki sonuç ilk raporla aynı çıkarsa, verilen Sağlık Kurulu Raporu kesinlik kazanır.

İkinci rapor ilkinden farklı çıkarsa, İl Sağlık Müdürlüğü kişiyi ikamet adresine en yakın hakem hastaneye gönderir. Hakem hastanenin raporu kesindir.

Dayanak:

5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

16.07.2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlüler Verilebilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”