Engelli Rehberi

Konutlarda Düzenleme


Konutların Engellileri Göre Düzenlenmesi

Konutların ortak kullanım alanlarının engellilere göre düzenlemesi 634 sayılı Yasa’nın 42. Maddesiyle belirlenmiştir.

Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde, ortak kullanım alanıyla ilgili değişiklik talebi bina yönetimi (kat malikleri) toplantısında en az 3 ay içinde karara bağlanmak zorundadır.

Bina yönetimi çoğunluk ile karar alamaz ise bu durumda, değişikliğin bina güvenliğini tehlikeye düşürmediğine dair komisyon kararına dayanarak, ilgili mercilerde (belediye) onaylanmış proje veya krokiye göre değişiklik yapılır.

Bunların giderleri faydalanan kişiler tarafından, faydalanma oranlarına göre karşılanır.

Örneğin binanın dışından bir engelli asansörü yaptırmak isteniyor. Bina yönetimi kabul etmedi. Bunun için bir proje hazırlanıyor ve belediyeye başvuruluyor. Onlar komisyona havale ediyorlar, teknik inceleme yapılıyor, olumlu sonuç çıkarsa, belediye projeyi onaylıyor ve inşaat yapılıyor.

Dayanak:

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”